พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติงานของผู้บริหารกระทรวง (Performance Agreement: PA) ประจำปี 2561

มอบนโยบายปีงบ 61 

 ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติงานของผู้บริหารกระทรวง (Performance AgreementPA) ประจำปี 2561 ในระดับกระทรวงระหว่างปลัดกระทรวงสาธารณสุขกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และระหว่างผู้บริหารในแต่ละระดับ โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากส่วนกลางประกอบด้วย อธิบดีทุกกรม รองปลัดกระทรวงสาธารณสุ- ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สาธารณสุขนิเทศก์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง ผู้อำนวยการสำนัก/กองในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ร่วมพิธีลงนาม 260 คน ที่ห้องไพจิตรปวะบุตร อาคาร 7 ชั้น 9 กระทรวงสาธารณสุข 

********************** 30 พฤศจิกายน 2560

แหล่งข่าวโดย » สำนักสารนิเทศ 

[พฤศจิกายน พฤหัสบดี 30,พ.ศ 2560 15:57:47]