หัวหน้าสำนักวิชาการสาธารณสุข เข้าเฝ้าฯรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ จังหวัดตาก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 18-21 ธ.ค. 2560

เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.2560 เวลา 09.47 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ในการนี้ ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ฯลฯ

จากนั้นเวลา 14.42 น. เสด็จพระราชดำเนินไปเรือนที่ประทับเหมืองผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

โอกาสนี้ พระราชทานรถพยาบาลแก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพบพระ ซึ่งเป็นรถยนต์ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ สามารถใช้งานในพื้นที่ที่ทุรกันดาร เป็นภูเขา เข้าถึงลำบากได้เป็นอย่างดี พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ครบชุด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเคลื่อนย้ายและช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บฉุกเฉินในพื้นที่ไปยังโรงพยาบาล

จากนั้น ทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการด้านสาธารณสุข ได้แก่ การดูแลผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดตาก ซึ่งจังหวัดตากมีผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 62 ราย ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคที่มีความซับซ้อน ใช้เวลารักษานานและต้องไปพบแพทย์หลายครั้ง ซึ่งผู้ป่วยมีฐานะยากจน และอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ส่งผลให้ขาดโอกาสทางการรักษา โดยทางจังหวัดฯ ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษา และการดูแลอย่างต่อเนื่อง จึงมีนโยบายให้ทางสาธารณสุขจังหวัดตาก บูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำเป็นโมเดลการทำงานช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยแบบ 1 ผู้ป่วย ต่อ 1 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ซึ่งจัดทำเป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เพื่อติดตามและประสานงานให้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาจนกว่าจะสิ้นสุดการรักษา รวมทั้งดูแลความเป็นอยู่ของครอบครัวผู้ป่วยด้วย

ในส่วนการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่วในเด็กพื้นที่จังหวัดตาก ปี 2556 ถึง 2560 เด็กที่ตรวจพบระดับสารตะกั่วสูงกว่าปกติ ลดลงจากร้อยละ 53.9 ในปี 2556 เหลือร้อยละ 17.69 ในปี 2560 กลุ่มเด็กที่มีระดับตะกั่วสูง 20ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร ได้ลดลงจาก 11 ราย ในปี 2556 เหลือเพียง 1 ราย ในปี 2560 ส่วนภาวะโลหิตจาง พบว่าไม่ลดลง แก้ไขโดยจัดหางบประมาณซื้อนมสนับสนุนให้เด็กดื่ม เพื่อลดภาวะบกพร่องทางโภชนาการ และภาวะโลหิตจางในเด็ก

นอกจากนี้ ทรงติดความคืบหน้าการสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์ โรงพยาบาลท่าสองยาง โดยทำการปรับพื้นที่แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง

 

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.ผู้สื่อข่าว : ณฐอร มีสิทธิ์

Rewriter : สุริยน ตันตราจิณ
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : 
http://nwnt.prd.go.th