ประชุม "ถอดบทเรียนโครงการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560 (AAR -After Action Review)"

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดประชุมวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข

"ถอดบทเรียนโครงการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560 (AAR -After Action Review)"

ในวันที่ 21 ธันวาคม 2560

ณ ทับขวัญรีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดนนทบุรี

       เพื่อพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขให้มีแนวทางในการจัดประชุมฯ ด้านต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านสาธารณสุขของประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการค้นคว้างานวิจัยงาน ด้านวิชาการในการเข้าร่วมประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข  ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการวางแผนการดำเนินงานการจัดประชุมวิชาการ  กระทรวงสาธารณสุข เพื่อลดปัญหา และไม่ให้เกิดปัญหาเดิม จากปีที่ผ่านมา ต่อไป

      ทั้งนี้ ท่านอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย ให้เกียรติเข้าร่วมงานประชุมฯ ดังกล่าว ด้วย