ประชุมเพื่อปรึกษาหารือกับ professor lan Cumming จากประเทศอังกฤษ

ประชุมเพื่อปรึกษาหารือกับ professor lan Cumming จากประเทศอังกฤษ

วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น

ณ ห้องประชุมสำนักวิชาการสาธารณสุข