ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดนิทรรศการ 100 ปี การสาธารณสุขไทยเขตสุขภาพที่ 1
ปลัด สธ.เปิดนิทรรศการ 100 ปีการสาธารณสุขไทย เขตสุขภาพที่ 1

         ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดนิทรรศการ 100 ปี การสาธารณสุขไทยเขตสุขภาพที่ 1 พื้นที่ออกหน่วยแพทย์ พอ.สว. ครั้งแรกเมื่อปี 2512 ที่บ้านสามหมื่น อำเภอเชียงดาว

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     วันนี้ ( 23 มกราคม 2561) ที่โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดนิทรรศการ 100 ปี การสาธารณสุขไทยเขตสุขภาพที่ 1 และให้สัมภาษณ์ว่า ในวาระครบ 100 ปีของการสาธารณสุขไทย ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย ดำเนินกิจกรรมเฉลิมฉลองตลอดปี 2561 โดยมีกิจกรรมที่สำคัญๆ ทั้งการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์กลาง จัดแสดงนิทรรศการประวัติศาสตร์และพัฒนาการของสาธารณสุขไทย  การจัดตั้งหอจดหมายเหตุสุขภาพไทยรวบรวมเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ สื่อโสตทัศน์ต่างๆ  
 
  โดยทุกเขตสุขภาพและโรงพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศ ได้ร่วมเฉลิมฉลอง ด้วยกิจกรรมรณรงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการแก่ประชาชนตลอดปี เช่น การปรับปรุงโรงพยาบาลให้มีภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเยียวยาผู้ป่วย การจัดนิทรรศการ แสดงผลงานทางประวัติศาสตร์สาธารณสุขที่สำคัญๆของแต่ละพื้นที่ เช่น เขตสุขภาพที่ 1 ประกอบด้วย 8 จังหวัดภาคเหนือ ที่เป็นพื้นที่ที่มีประวัติศาสตร์ด้านการแพทย์และการสาธารณสุขที่ทรงคุณค่าของโครงการในพระราชดำริของพระบรมวงศานุวงศ์ เช่น จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดแรกของหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระราชชนนี (หน่วยแพทย์ พอ.สว) เมื่อปี 2512 ที่บ้านสามหมื่น อำเภอเชียงดาว หรืออำเภอเวียงแหงในปัจจุบัน เป็นที่ตั้งของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 
 
โดยนิทรรศการที่จัดแสดงเป็นผลงานที่เป็นต้นแบบด้านการแพทย์และการสาธารณสุข สมควรที่จะจารึกเป็นประวัติศาสตร์ และเผยแพร่ประโยชน์แก่สาธารณชน อาทิ จังหวัดเชียงใหม่ พอ.สว. ลำดับที่ 1 ตำนาน 80 ปี รพ.สวนปรุง โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กในพื้นที่ห่างไกล หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ตามรอยพระบาทจากขอบด้ง  ประวัติการสร้างตึกมหิดล  อนามัยพระราชทาน  อสม. คนแรกของประเทศไทย เส้นทางเกลือไอโอดีน เป็นต้น
 
"ตลอด 1 ศตวรรษที่ผ่านมาการสาธารณสุขไทย เกิดคุณค่าทางประวัติศาสตร์มากมาย จึงเป็นโอกาสสำคัญของสังคมไทยที่จะได้ร่วมเรียนรู้ หลอมรวมเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ผลักดันให้เป็นพลังสำคัญ ในการถอดบทเรียนจุดอ้างอิงในอดีต เพื่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่ ศตวรรษที่ 2 อย่างแน่วแน่มั่นคง โดยมีเป้าหมายสำคัญ 3 ด้าน ได้แก่ ประชาชนมีสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข และมีระบบสุขภาพที่ยั่งยืน" นายแพทย์เจษฎา กล่าว
 ********************************  23 มกราคม 2561
 
ภาพประกอบข่าว โดย ..... ณัฎฐิกา  เพ็ชร์เกราะ กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ
 
 
 
 
 
 
******************************
 
 
แหล่งข่าวโดย » สำนักสารนิเทศ