สธ.ไทย–ภูฏาน ลงนามความร่วมมือด้านสาธารณสุข สร้างความมั่นคงด้านสุขภาพ

สธ.ไทย–ภูฏาน ลงนามความร่วมมือด้านสาธารณสุข สร้างความมั่นคงด้านสุขภาพ 

         กระทรวงสาธารณสุขไทยและภูฏาน ทบทวนความร่วมมือด้านสาธารณสุขฉบับเก่า พ.ศ.2530 พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับใหม่11 สาขา อาทิ การป้องกันโรคติดต่อ การตรวจผลทางห้องปฏิบัติการ การพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข และการพัฒนาการแพทย์พื้นบ้าน 


 

 

 

 

 

 

 

 

     

          วันนี้ (2 มีนาคม 2561) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ ฯพณฯ เลียมโป ทันดิน วังชุก (H.E. Lyonpo Tandin Wangchuk) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรภูฏาน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรภูฏาน (Memorandum of Understanding on Health Cooperation between the Ministry of Public Health of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Health of the Kingdom of Bhutan) เพื่อกระชับความร่วมมือด้านสาธารณสุขในสาขาเดิมและขยายสาขาความร่วมมือใหม่ ให้รองรับกับบริบทการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี ฯพณฯ เทวง โชเฟล ดอร์จี (H.E. Mr. Tshewang Chophel Dorji) เอกอัครราชทูตภูฏานประจำประเทศไทย พร้อมคณะผู้บริหารทั้งสองประเทศร่วมพิธี

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกลให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุขไทย และกระทรวงสาธารณสุขภูฏาน ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรภูฏานฉบับใหม่ ซึ่งทั้ง 2 ประเทศเห็นชอบให้มีการทบทวนความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างสอง ประเทศฉบับเดิม ที่ได้ลงนามความร่วมมือกันมานานเกือบ 30 ปี เพื่อกระชับความร่วมมือในสาขาเดิม และขยายสาขาความร่วมมือใหม่ ใน 11 สาขา  ได้แก่  การควบคุมโรค  อาหารปลอดภัยและการทดสอบคุณภาพยา การแพทย์ดั้งเดิม ผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องสำอาง การรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรบุคคลด้านสาธารณสุข การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ การให้บริการด้านการบำบัดและรักษายาเสพติด การวิจัยและการศึกษาด้านการแพทย์ ระบบการกำกับดูแลยาของประเทศ และสาขาความร่วมมืออื่นๆ ที่ทั้งสองฝ่ายตัดสินใจร่วมกันตามที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการร่วม  

          นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรไทย มีความยินดีสานต่อความร่วมมือด้านการศึกษาในสาขาการแพทย์และการสาธารณสุขระหว่างสองประเทศ เพื่อสนับสนุนการสร้างศักยภาพในการดำเนินงานสร้างเสริมความเข้มแข็งของการสร้างหลักประกันสุขภาพของประเทศภูฏาน โดยจะให้ทุนการศึกษาแก่บุคลากรภูฏาน เพื่อศึกษาในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ที่มหาวิทยาลัยมหิดลอย่างละ 1 ทุน รวมไปถึงความร่วมมือในการส่งผู้ป่วยที่มีภาวะซับซ้อนมารักษาต่อที่ประเทศไทย และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทางในสาขาที่ขาดแคลน เช่น แพทย์เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ โรคไต และโรคทางเดินอาหาร เป็นต้น

          ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขไทย  และกระทรวงบริการสังคมภูฏาน (ในขณะนั้น) ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ  ว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุข (Memorandum of Understanding on Collaboration in Health Development between the Royal Government of Bhutan and the Royal Government of Thailand) เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2530 โดยได้กำหนดสาขาความร่วมมือ ดังนี้ 1.การแลกเปลี่ยนบุคลากรและการศึกษาฝึกอบรม 2.ความร่วมมือด้านอื่น เช่น การแลกเปลี่ยนสมุนไพร การอำนวยความสะดวกในการให้บริการด้านการแพทย์ และ3.การวิจัยและพัฒนาร่วมกัน

 

 

แหล่งข่าวโดย » สำนักสารนิเทศ  
[มีนาคม ศุกร์ 2,พ.ศ 2561 13:52:33]

 

 

เวลา 11.00 - 11.45 น.  พณฯ เลียมโป ทันดิน วังชุก (H.E. Lyonpo Tandin Wangchuk) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรภูฏาน  เยี่ยมชมหอประวัติศาสตร์สุขภาพ โดยมีนายแพทย์กำจัด รามกุล หัวหน้าสำนักวิชาการสาธารณสุข และ นายแพทย์ภูษิต ประคองสาย รก.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านส่งเสริมสุขภาพ (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ) และทีมงานสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ ให้การต้อนรับ