พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MoU) ในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนฯ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนแบบสหสถาบัน

ระหว่างสถาบันภาคี มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาวิจัยในคนในประเทศไทย(มสจท.) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ในวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561

ณ โรงแรม Royal Princess หลานหลวง กรุงเทพฯ

กทม.ร่วมลงนามMOUขยายภาคีเครือข่ายการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน นายแพทย์พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้รับมอบหมายจาก พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนแบบสหสถาบันระหว่างสถาบันภาคี และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในนามของกรุงเทพมหานคร และร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานระหว่างสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กับมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาวิจัยในคนในประเทศไทย ซึ่ง พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดพิธีลงนาม พร้อมด้วย ภาคีเครือข่าย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมราชดำริ ชั้น 1 โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง

 

สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนแบบสหสถาบันระหว่างสถาบันภาคี และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ร่วมลงนามในครั้งนี้ เป็นการเพิ่มเติมภาคีเครือข่ายจาก MOU ฉบับแรก เดิมมีสถาบันภาคี จำนวน 24 หน่วยงาน เพิ่มเติมเป็น 40 หน่วยงาน โดยสาระสำคัญ ของ MOU คือการมุ่งมั่นให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาวิจัยทางคลินิกและการวิจัยในคนในระดับแนวหน้าของโลกตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเป็นเลิศให้กับการศึกษาวิจัยในคน และเพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศ ทั้งนี้สถาบันภาคีทั้งหมด และวช. จะร่วมกันในการดำเนินการหลายด้าน อาทิ การส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานด้านจริยธรรมการวิจัยในคนในสถาบันภาคี โดยคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนในสถาบันภาคีแต่ละสถาบัน จะปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับวิธีดำเนินการมาตรฐานของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และการร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนเพื่อพิจารณาโครงการวิจัยสหสถาบันที่จะดำเนินการในสถาบันภาคีให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับจารีตประเพณี ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของสถาบันภาคี  เป็นต้น 

ข้อมูล โดย  www.prbangkok.com