โครงการอบรมแกนนำสาธารณสุขด้านโภชนาการเด็กปฐมวัยในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด

โครงการอบรมแกนนำสาธารณสุขด้านโภชนาการเด็กปฐมวัยในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด

ในวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-12.00 น.

ณ ห้องประชุมสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด