การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาต้นแบบมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ในระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน 2561

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาต้นแบบมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)

ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข

ในระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน 2561

ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช