ประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100ปี การสาธารณสุขไทย

ในวันที่ 18-19 กรกฏาคม 2561

ประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไท

การนำเสนอผลงานOral Presentation / Poster Presentation และ lnnovation Presentation