การบรรยายเรื่อง" ก้าวสู่ศตวรรษที่2 ความมั่นคงด้านสุขภาพของคนไทย โดย พญ.มยุรา กุสุมภ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

การบรรยายเรื่อง " ก้าวสู่ศตวรรษที่2ความมั่นคงด้านสุขภาพของคนไทย "

โดย พญ.มยุรา กุสุมภ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ในวันที่ 19 กรกฏาคม 2561  

 

เวลา09.30-10.30

บรรยายเรื่อง เชื้อดื้อยา กับความมั่นคงด้านสุขภาพของประเทศไทย" โดยผ.ศ. ดร. กำธร มาลาธรรม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี

 

เวลา10.30-12.00

อภิปราย"ความมั่นคงด้านสุขภาพของคนไทยในศตวรรษที่2การสาธารณสุขไทย"

1.นพ.นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

2.ภญ.ดร.นภวรรณ เจนใจ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์

3. Dr. John MacArthur Director of thailand MOPH and US- CDC- Collaboration (TUC)

4.นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข