การประชุมสำนักวิชาการสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2562 ประจำเดือนตุลาคม

ประชุมสำนักวิชาการสาธารณสุข

ครั้งที่ 1/2562

วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 -16.30 น.

ณ ห้องประชุมสำนักวิชาการสาธารณสุข อาคาร 2 ชั้น 6 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สรุปรายงานการประชุม

 

 

        ทั้งนี้ มีการมอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ผลงานวิชาการหน่วยงานคุณธรรม (โล่ห์) รางวัลบุคคลคุณธรรมต้นแบบ สำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โดย  

       1. รางวัลบุคคคุณธรรมต้นแบบ ข้าราชการระดับทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นพ.ภูษิต ประคองสาย ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านส่งเสริมสุขภาพ (นายแพทย์ด้านสาธารณสุข/นักวิชาการสาธารณสุขด้านวิจัย)

        2. รางวัลบุคคลคุณธรรมต้นแบบ ระดับต่ำกว่าระดับทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นางทิพภา ปุณสีห์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

         3. รางวัลบุคคลคุณธรรมต้นแบบ ระดับพนักงานราชการ/ลูกจ้าง ได้แก่ นางสาวนินนาท อรอินทร์  ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป