การประชุมการจัดงานในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย

การประชุมการจัดงานในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย

ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 -13.00 น.

ณ ห้องประชุมสำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โดยมี นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ด้านบริหาร) เป็นประธาน และ มี นพ.สมควร หาญพัฒนขัยกูร หัวหน้าสำนักวิชาการสาธารณสุข เป็นรองประธาน

การจัดการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงรายละเอียดการจัดงานในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย ชี้แจงงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ติดตามความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค ของคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ทั้งนี้เพื่อจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป