ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก เข้าพบหัวหน้าสำนักวิชาการสาธารณสุข เพื่อการเตรียมงานฯ ปี 2562

                ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 15.00 น.ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก (นายแพทย์สมชาย ธรรมสารโสภณ) เข้าพบหัวหน้าสำนักวิชาการสาธารณสุข เพื่อประสานความร่วมมือในการทำวารสารวิชาการสาธารณสุข  การเตรียมการประชุมวิชาการสาธารณสุข และการประชุมวิชาการนานาชาติ ร่วมกับสถาบันพระบรมราชชนก