ประชุมคณะอนุกรรมการ เลขานุการคณะอนุกรรมการ ทุกคณะและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย

ประชุมคณะอนุกรรมการ เลขานุการคณะอนุกรรมการจัดงานฯ ทุกคณะและผู้เกี่ยวข้อง

เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการจัดงาน

ในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย

ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

ประชุม ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุมสำนักวิชาการสาธารณสุข อาคาร 2 ชั้น6 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข