การประชุมสำนักวิชาการสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2562 ประจำเดือนพฤศจิกายน

การประชุมสำนักวิชาการสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2562

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00  - 14.30 น. 

ณ ห้องประชุมสำนักวิชาการสาธารณสุข อาคาร 2 ชั้น 6 ตึก สป.

โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

วาระที่ 1  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

  1.1 ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน

  1.2 ติดตามความก้าวหน้า PA สำนักวิชาการสาธารณสุข

  1.3 แผนงานโครงการฯ

  1.4 การประชุมกองบรรณาธิการวารสาร วันที่ 4 ธันวาคม 2561

  1.5 การจัดทำและแจกจ่ายพจนานุกรมการสาธารณสุขไทย ฉบับ 100 ปี การสาธารณสุขไทยให้กับ
        หน่วยงานต่างๆ

  1.6 ทุนเข้ารับการฝึกอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ Middleton Foundation Scholarship
        for Ethical Review
ปีงบประมาณ 2562      

วาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม

     ครั้งที่ 1/2562 วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561

วาระที่ 3  เรื่องเพื่อพิจารณา

  3.1 การจัดทำวารสารวิชาการสาธารณสุข (ฝ่ายวิชาการ)

  3.2 การจัดทำโครงสร้างสำนักวิชาการสาธารณสุข

  3.3 การจัดงานประชุมวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562 และการประชุมวิชาการ R2R ปี2562         

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ 

     การประชุมครั้งต่อไป ในวันที่ 26 ธันวาคม 2561

สรุปรายงานการประชุม