สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตรัง

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตรัง

CH7 NEWS

เวลา 08.41 น. วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชน 1 ใน 10 แห่ง ที่กระทรวงสาธารณสุขพัฒนาให้เป็นโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 และเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง โดยเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง ให้บริการประชาชนในอำเภอหาดสำราญ และอำเภอใกล้เคียง เน้นให้มีโครงสร้างและระบบบริหารจัดการที่เป็นเอกภาพ เสริมสร้างเครือข่ายในการทำงานร่วมกับชุมชนในพื้นที่ มีระบบบริการที่เน้นงานเวชศาสตร์ครอบครัว การส่งเสริมสุขภาพ ตลอดจนควบคุมป้องกันโรคและฟื้นฟูสุขภาพ ทั้งยังได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับประชาชน ที่ผ่านมาโรงพยาบาลได้ดำเนินงานพัฒนาผ่านกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ อาทิ การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่, กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยยางยืดให้แก่ประชาชน โดยในปี 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับโรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เข้ามาอยู่ในความดูแลของมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
             เวลา 09.58 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ, อาคาร 100 ปี สธ. และโครงการทำเล่น ๆ ให้เป็นงาน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับอาคารเฉลิมพระเกียรติ เป็นอาคารเรียนและหอพักนักศึกษา 6 ชั้น ได้รับงบประมาณจากสำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข โดยได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ประดับที่อาคารด้วย

             ส่วนอาคาร 100 ปี สธ. เป็นอาคารศูนย์บริการสุขภาพของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ที่ได้รับคัดเลือกในโครงการของกระทรวงสาธารณสุขที่จัดขึ้นในโอกาสครบรอบ 100 ปี การสาธารณสุขไทย เพื่อให้บริการสุขภาพประชาชนแบบองค์รวม มีคลินิกทันตกรรม คลินิกเวชกรรม คลินิกแพทย์แผนไทยชีวาเวช บริการด้านความงามและสปา พร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ การบำบัดโรค รวมทั้งเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติและจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของวิทยาลัยฯ
             โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง, การจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน และนิทรรศการโครงการทำเล่น ๆ ให้เป็นงาน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง จัดขึ้นเพื่อสืบสานและเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระปรีชาด้านโภชนาการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และการพัฒนาพื้นที่สังคมไทย พร้อมส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาตามหลักสูตรการเรียนการสอนของวิทยาลัย คือ สร้างคนจากชุมชน เพื่อสนองระบบสุขภาพชุมชน ตลอดจนเป็นแหล่งการเรียนรู้การดำเนินงานอาหารที่พอเพียง ปลอดภัย ให้คนไทยมีสุขภาพดี ด้วยการเลี้ยงเป็ดไข่ ปลานิล ไก่ไข่ ไก่ดำ ปลาดุก ไก่พื้นเมือง และพืชผัก สร้างรายได้แก่สโมสรนักศึกษา เฉลี่ย 15,000 บาทต่อเดือน

เนื้อหาข่าว โดย CH7NEWS

 

เวลา 12.00 น. งานเลี้ยงถวายพระกระยาหารกลางวัน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ มหาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

ทั้งนี้ นายแพทย์สมควร หาญพัฒนชัยกูร หัวหน้าสำนักวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข อดีตผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก เข้าร่วมงานฯ ดังกล่าวด้วย