ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษ ครั้งที่1/2563

              นายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ที่ปรึกษาระดับกระทรวง (รก.) นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านสาธารณสุข)ได้รับมอบหมายจากรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข(นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ )ให้ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษ ครั้งที่1/2563 ในวันอังคารที่14 มกราคม 2563 เวลา09.30น.-15.00น. ณ ห้องประชุมบอร์ดรูม ชั้น4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ หลักสี่ กรุงเทพฯ