ประชุมพิจารณาโครงการที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประชุมพิจารณาโครงการที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563

ณ ห้องประชุมConference 1-2 ชั้น 25 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก อาคาร กสท โทรคมนาคม บางรัก

                 นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้ นพ.ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ที่ปรึกษาระดับกระทรวง (รก.)นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ(ด้านสาธารณสุข) ประชุมพิจารณาโครงการที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งในการประชุมมีการเสนอข้อเสนอโครงการที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก