สปสช.พัฒนาสิทธิ ‘บัตรทอง’ เล็ง ‘นวัตกรรม’ รักษาผู้ป่วย

 

สปสช.พัฒนาสิทธิ ‘บัตรทอง’ เล็ง ‘นวัตกรรม’ รักษาผู้ป่วย

              อนุกรรมการกำหนดประเภทและขอบเขตในการให้บริการฯ บอร์ด สปสช.ระดมสมองผู้เชี่ยวชาญจากราชวิทยาลัย สภาวิชาชีพ และสมาคมทางการแพทย์ จัดทำข้อเสนอพัฒนาสิทธิประโยชน์กองทุน “บัตรทอง”

              เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 นายแพทย์ภูษิต ประคองสาย (รก.)นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ) ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมฯและให้ข้อคิดเห็นทางด้านวิชาการกับที่ประชุมดังกล่าวฯ โดยในการประชุมวันนี้ รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร ประธานอนุกรรมการกำหนดประเภทและขอบเขตในการให้บริการสาธารณสุขที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต ภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า ความครอบคลุมของสิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาลและบริการสาธารณสุขที่จำเป็น เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ตลอดเวลา 17 ปีที่ผ่านมา สิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้ถูกปรับปรุงและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์เป็นส่วนสำคัญของการจัดทำข้อเสนอเพื่อให้เกิดการดูแลผู้ป่วยอย่างครอบคลุม ทั่วถึง มีคุณภาพและมาตรฐานการแพทย์ รวมถึงความเหมาะสมและคุ้มค่าภายใต้งบประมาณที่จำกัด โดยมีกลไกสำคัญคือ การประชุมระดมสมองเพื่อนำเสนอปัญหาและการพัฒนาเทคโนโลยีการรักษา เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการพัฒนาสิทธิประโยชน์ ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

                รศ.พญ.ประสบศรี กล่าวว่า ล่าสุดเมื่อวันที่ 13 มกราคมที่ผ่านมา ได้มีการประชุมระดมสมองเพื่อจัดลำดับความสำคัญ และสรุปข้อเสนอหัวข้อปัญหาและ/หรือเทคโนโลยีสุขภาพเพื่อเข้าสู่กระบวนการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2563 (UCBP63) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ จัดโดยสำนักพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ภายใต้คณะอนุกรรมการกำหนดประเภทและขอบเขตในการให้บริการสาธารณสุขที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ทั้งจากราชวิทยาลัย สภาวิชาชีพ และสมาคมทางการแพทย์เข้าร่วม อาทิ ราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ราชวิยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมศัลยกรรมตกแต่งแห่งประเทศไทย สภากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย เป็นต้น

                  พญ.ประสบศรี กล่าว่า จากเวทีระดมสมองในปีนี้ได้มีหลากหลายข้อเสนอเพื่อเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ อาทิ การรักษาหลอดเลือดสมองโป่งพองแตกโดยวิธีใส่ขดลวด การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคสมองอักเสบจากภูมิคุ้มกันตนเอง เข็มฉีดยาชาระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน การรักษาเนื้อเยื่อในแบบคงความมีชีวิต (Vital Pulp Therapy) ในฟันถาวร การเข้าถึงการตั้งครรภ์คุณภาพโดยการเข้าถึงการรักษาโรคภาวะมีบุตรยาก ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก การใช้ถุงยืดขยายผิวหนัง เพื่อรักษาแผลเป็นหดรั้ง การรักษาแผลไหม้ด้วยเนื้อเยื่อทดแทน และการเตรียมตัวเพื่อป้องกันการล้มก่อนวัยสูงอายุ เป็นต้น ทั้งหมดเป็นนวัตกรรมการและเทคโนโลยีการรักษาเพื่อยกระดับการรักษาและดูแลผู้ป่วย

                    “การพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ระบบบัตรทองแต่ละปีกำหนดให้คัดเลือกข้อเสนอจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญการแพทย์ 5 ข้อ เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาร่วมกับข้อเสนอจากกลุ่มผู้ป่วยและภาคประชาสังคมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 5 ข้อเช่นกัน โดยหลักเกณฑ์การพิจารณา ได้แก่ จำนวนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคหรือปัญหาสุขภาพ ความรุนแรงของโรคหรือปัญหาสุขภาพ ประสิทธิผลของเทคโนโลยีด้านสุขภาพ ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข มีแนวทางเวชปฏิบัติ ความพร้อมของระบบบริการ งบประมาณของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และข้อพิจารณาความเป็นไปได้เชิงสังคมและจริยธรรม ข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกจะนำเข้าสู่กระบวนการพัฒนาสิทธิประโยชน์ โดยจะมีการจัดลำดับความสำคัญ ความเป็นไป การศึกษาวิจัยอย่างรอบด้านที่นำไปสู่การบรรจุเป็นสิทธิประโยชน์ในระบบบัตรทองในที่สุด” รศ.พญ.ประสบศรี กล่าวและว่า การจัดสิทธิประโยชน์ต้องสร้างความสมดุลระหว่างการเข้าถึงการรักษาที่ต้องครอบคลุมและทั่วถึง ขณะเดียวกันต้องไม่สร้างภาระงบประมาณมากเกินไป แต่สามารถดูแลประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูล โดย มติชน