กิจกรรม"ประกาศเจตนารมณ์"เพื่อขับเคลื่อนสำนักวิชาการสาธารณสุขให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบฯ

               กิจกรรม"ประกาศเจตนารมณ์"เพื่อขับเคลื่อนสำนักวิชาการสาธารณสุขให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบตามหลัก"คุณธรรมนำการพัฒนา"ภายใต้คุณธรรมเป้าหมาย "ส่งเสริมคุณธรรม ความจงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวัฒนธรรมไทยไปใช้ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) โดยนายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษาระดับกระทรวงสาธารณสุข(นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ)หัวหน้าสำนักวิชาการสาธารณสุข