ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

"กระทรวงสาธารณสุขไม่ทนต่อการทุจริต (MOPH Zero Tolerance)"

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562