แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน (งบลงทุน)
 • 21 May 2019 13:24
 • 3
 • 0
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน (งบลงทุน)
อ่านต่อ
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน เมษายน (แบบ สขร ๑)
 • 1 May 2019 22:57
 • 34
 • 0
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน เมษายน (แบบ สขร ๑)
อ่านต่อ
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน มีนาคม (แบบ สขร ๑)
 • 1 April 2019 13:06
 • 56
 • 0
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน มีนาคม (แบบ สขร ๑)
อ่านต่อ
รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน (ข้อมูล ณวันที่ 28 มี.ค.62)
 • 29 March 2019 10:52
 • 35
 • 0
รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน
อ่านต่อ
แบบฟอร์มขอปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักวิชาการสาธารณสุข
 • 29 March 2019 10:46
 • 24
 • 0
แบบฟอร์มขอปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักวิชาการสาธารณสุข  
อ่านต่อ
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ (แบบ สขร1)
 • 1 March 2019 09:55
 • 19
 • 0
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ (แบบ สขร1)
อ่านต่อ
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ เดือนมกราคม (แบบ สขร ๑)
 • 5 February 2019 09:11
 • 41
 • 0
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ เดือนมกราคม (แบบ สขร ๑)
อ่านต่อ
ประกาศ รับสมัครงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเลขานุการ
 • 1 February 2019 14:10
 • 113
 • 0
ประกาศ รับสมัครงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเลขานุการ  
อ่านต่อ
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน ธันวาคม (แบบ สขร ๑) ข้อมูล ณ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒
 • 5 January 2019 12:19
 • 36
 • 0
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน ธันวาคม (แบบ สขร ๑) ข้อมูล ณ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒
อ่านต่อ
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน (แบบ สขร ๑)
 • 4 December 2018 14:16
 • 62
 • 0
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน (แบบ สขร ๑)
อ่านต่อ
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักวิชาการสาธารณสุข
 • 7 November 2018 15:10
 • 42
 • 0
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักวิชาการสาธารณสุข  
อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
 • 12 October 2018 11:00
 • 41
 • 0
โครงการ จ้างเหมาบริการบุคคลฯ ของสำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พนักงานขับรถ โครงการ จ้างเหมาบริการบุคคลฯ ของสำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง เลขานุการ โครงการ จ้างเหมาบริการบุคคลฯ ของสำนักวิชากา
อ่านต่อ
โครงการ จ้างซ่อมทำพื้นห้องสำนักวิชาการสาธารณสุข
 • 12 October 2018 10:55
 • 45
 • 0
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
อ่านต่อ
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน กันยายน (แบบ สขร ๑)
 • 28 September 2018 10:57
 • 54
 • 0
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน กันยายน (แบบ สขร ๑)
อ่านต่อ
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 • 27 September 2018 10:54
 • 41
 • 0
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน
อ่านต่อ
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน สิงหาคม (แบบ สขร ๑)
 • 4 September 2018 10:42
 • 40
 • 0
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน สิงหาคม (แบบ สขร ๑)
อ่านต่อ
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ประจำเดือนกรกฎาคม (แบบ สขร ๑)
 • 2 August 2018 13:51
 • 88
 • 0
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ประจำเดือนกรกฎาคม (แบบ สขร ๑)
อ่านต่อ
ส่งแบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน มิถุนายน (แบบ สขร ๑)
 • 3 July 2018 11:34
 • 78
 • 0
ส่งแบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน มิถุนายน (แบบ สขร ๑)
อ่านต่อ
ประกาศสำนักวิชาการสาธารณสุข เรื่อง ขอปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ครั้งที่1)
 • 20 June 2018 13:24
 • 79
 • 0
ประกาศสำนักวิชาการสาธารณสุข เรื่อง ขอปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ครั้งที่1)
อ่านต่อ
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน พฤษภาคม (แบบ สขร ๑)
 • 4 June 2018 09:23
 • 80
 • 0
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน พฤษภาคม (แบบ สขร ๑)
อ่านต่อ
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน เมษายน (แบบ สขร ๑)
 • 1 May 2018 10:30
 • 95
 • 0
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน เมษายน (แบบ สขร ๑)
อ่านต่อ
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 6 เดือน (หนังสือ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561)
 • 5 April 2018 15:23
 • 76
 • 0
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 6 เดือน (หนังสือ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561)
อ่านต่อ
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน มีนาคม (แบบ สขร ๑)
 • 2 April 2018 13:33
 • 67
 • 0
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน มีนาคม (แบบ สขร ๑)
อ่านต่อ
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน กุมภาพันธ์
 • 2 March 2018 16:17
 • 58
 • 0
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน กุมภาพันธ์
อ่านต่อ
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน มกราคม (แบบ สขร ๑)
 • 2 February 2018 11:02
 • 86
 • 0
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน มกราคม (แบบ สขร ๑)
อ่านต่อ
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ (แบบ สขร ๑)
 • 9 January 2018 11:34
 • 76
 • 0
แแบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ (แบบ สขร ๑)
อ่านต่อ
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ตุลาคม 60
 • 18 December 2017 16:00
 • 84
 • 0
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ตุลาคม
อ่านต่อ
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน พฤศจิกายน 60
 • 18 December 2017 15:57
 • 93
 • 0
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน พฤศจิกายน
อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง Art Work
 • 22 November 2017 13:57
 • 76
 • 0
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ArtWork ข้อมูลโดย งานพัสดุ ฝ่ายบริหาร ณ วันที่ 6พฤศจิกายน 2560
อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
 • 22 November 2017 13:55
 • 58
 • 0
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ข้อมูลโดย งานพัสดุ ฝ่ายบบริหาร ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
อ่านต่อ