ขอประชาสัมพันธ์ฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง ประจำปีงบประมาณ 2561
 • 9 January 2018 11:30
 • 555
 • 0
ขอประชาสัมพันธ์ฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง ประจำปีงบประมาณ 2561
อ่านต่อ
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆให็เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
 • 27 December 2017 16:33
 • 358
 • 0
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆให็เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
อ่านต่อ
การตรวจสอบรายชื่อที่ปรึกษาที่ขึ้นทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
 • 27 December 2017 16:28
 • 558
 • 0
การตรวจสอบรายชื่อที่ปรึกษาที่ขึ้นทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
อ่านต่อ
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอใช้ที่ราชพัสดุ
 • 27 December 2017 16:26
 • 638
 • 0
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอใช้ที่ราชพัสดุ
อ่านต่อ
ขอความอนุเคราะห์เยียวยาเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จาก "โครงการระดมน้ำใจ สู่ชาวสาธารรสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้"
 • 27 December 2017 16:24
 • 307
 • 0
ขอความอนุเคราะห์เยียวยาเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จาก "โครงการระดมน้ำใจ สู่ชาวสาธารรสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้"
อ่านต่อ
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้เกิดปัญญาและสันติสุข ด้วยหลักสูตร ศีล สมาธิ ปัญญา (ไตรสิกขา)
 • 27 December 2017 15:51
 • 557
 • 0
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้เกิดปัญญาและสันติสุข ด้วยหลักสูตร ศีล สมาธิ ปัญญา (ไตรสิกขา)
อ่านต่อ
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ทำความดีข้าม พ.ศ. ส่งท้ายปีเก่า 2560 ต้อนรับปีใหม่ 2561
 • 27 December 2017 15:47
 • 424
 • 0
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ทำความดีข้าม พ.ศ. ส่งท้ายปีเก่า 2560 ต้อนรับปีใหม่ 2561
อ่านต่อ
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารอบรมของหน่วยงานต่างๆเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ฯ เพื่อ โปรดทราบและโปรดปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดค่ะ
 • 26 December 2017 14:18
 • 207
 • 0
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารอบรมของหน่วยงานต่างๆเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ฯ เพื่อ โปรดทราบและโปรดปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดค่ะ
อ่านต่อ
บััญชีรายชื่อผู้ทำหน้าที่ประสานงานการขับเคลื่อนภารกิจด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ และระบบสุขภาพภาคประชาชนในระดับพื้นที่
 • 26 December 2017 14:10
 • 248
 • 0
บััญชีรายชื่อผู้ทำหน้าที่ประสานงานการขับเคลื่อนภารกิจด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ และระบบสุขภาพภาคประชาชนในระดับพื้นที่
อ่านต่อ
แนวทางปฏิบัติในการหารือมติคณะรัฐมนตรี
 • 26 December 2017 14:08
 • 432
 • 0
แนวทางปฏิบัติในการหารือมติคณะรัฐมนตรี
อ่านต่อ
มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
 • 26 December 2017 14:04
 • 432
 • 0
มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
อ่านต่อ
การแก้ไขปรับปรุงรหัสตัวพยัญชนะประจำสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
 • 26 December 2017 13:59
 • 474
 • 0
การแก้ไขปรับปรุงรหัสตัวพยัญชนะประจำสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
อ่านต่อ
รายชื่อหนังสือผลงานตำรากฎหมายของศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
 • 26 December 2017 13:56
 • 544
 • 0
รายชื่อหนังสือผลงานตำรากฎหมายของศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
อ่านต่อ
คำสั่งนายกรัฐมนตรี(การมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีและมอบหมายหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี
 • 26 December 2017 13:50
 • 356
 • 0
คำสั่งนายกรัฐมนตรี(การมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีและมอบหมายหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี
อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมโครงการสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย สัญจร ของสนง.มูลนิธิอุทัย สุดสุข
 • 6 December 2017 11:10
 • 648
 • 0
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมโครงการสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย สัญจร ของสนง.มูลนิธิอุทัย สุดสุข
อ่านต่อ
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 • 4 December 2017 09:41
 • 641
 • 0
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
อ่านต่อ
การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑
 • 4 December 2017 09:37
 • 375
 • 0
การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช๒๕๖๑
อ่านต่อ
เชิญร่วมงานวันต่อต้านคอรัปชันสากล(ประเทศไทย) วันที่ 9 ธ.ค. 60
 • 4 December 2017 09:34
 • 401
 • 0
เชิญร่วมงานวันต่อต้านคอรัปชันสากล(ประเทศไทย) วันที่ 9 ธ.ค. 60
อ่านต่อ
รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 • 4 December 2017 09:26
 • 397
 • 0
รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
อ่านต่อ
มาตรการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
 • 29 November 2017 09:49
 • 444
 • 0
มาตรการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์ คำสั่ง แต่งตั้งผู้แทนเป็นรองประธานคณะกรรมการผลักดันนวัตกรรมจากผลงานวิจัยสู่การลงทุนทางธุรกิจ
 • 29 November 2017 09:37
 • 452
 • 0
คำสั่ง แต่งตั้งผู้แทนเป็นรองประธานคณะกรรมการผลักดันนวัตกรรมจากผลงานวิจัยสู่การลงทุนทางธุรกิจ
อ่านต่อ
ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิืบัติธรรมวันธรรมสวนะ
 • 24 November 2017 15:45
 • 388
 • 0
ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิืบัติธรรมวันธรรมสวนะ
อ่านต่อ
คำสั่งมอบหมายให้ผู้รักษาการในตำแหน่งสาธารณสุขสุขนิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ด้านวิชาการในเขตสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข
 • 24 November 2017 15:40
 • 408
 • 0
คำสั่งมอบหมายให้ผู้รักษาการในตำแหน่งสาธารณสุขสุขนิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ด้านวิชาการในเขตสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข
อ่านต่อ
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล(ประเทศไทย)สธ. ประจำปี 2560
 • 24 November 2017 15:33
 • 397
 • 0
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล(ประเทศไทย)สธ. ประจำปี 2560 ตารางพิธีประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล
อ่านต่อ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาสิทธิประโยชน์ให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในกระทรวงสาธารณสุข
 • 10 November 2017 11:42
 • 228
 • 0
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาสิทธิประโยชน์ให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในกระทรวงสาธารณสุข
อ่านต่อ
การรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง รุ่นที่ 34
 • 8 November 2017 17:41
 • 647
 • 0
การรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง รุ่นที่ 34
อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร นักบริาหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 9
 • 8 November 2017 17:35
 • 392
 • 0
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร นักบริาหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามทุจริต
อ่านต่อ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 15-17 พ.ย.60 ณ จังหวัดปราจีนบุรี
 • 2 November 2017 10:04
 • 375
 • 0
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 15-17 พ.ย.60 ณ จังหวัดปราจีนบุรี ข้อมูล งานการเงิน ฝ่ายบริหาร
อ่านต่อ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560
 • 18 October 2017 13:08
 • 1305
 • 0
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 ข้อมูล งานบุคคล ฝ่ายบริหาร
อ่านต่อ