การส่งเสริมคุณธรรม ของสำนักวิชาการสาธารณสุข

 
1.

คำสั่ง สำนักวิชาการสาธารณสุข  เรื่อง แต่งตั้งคำณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

download 
2.  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 download 
3.

 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต"สำนักวิชาการสาธารณสุข ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน สำนักวิชาการสาธารณสุข

download 
4.

 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน สำนักวิชาการสาธารณสุข  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน สำนักวิชาการสาธารณสุข

 download
5.

 ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน สำนักวิชาการสาธารณสุข

download  
 6.

 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน สำนักวิชาการสาธารณสุข 

 

 download
7.   รายการประชุมกำหนดุณธรรมเป้าหมาย  download
8.  แบบฟอร์มที่ 3 แบบรายงาน ฯ (สป.สธ. 65) download
9.   ปช.กำหนดคุณธรรมเป้าหมายของสำนักวิชาการสาธารณสุข  download
10.   แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลลงเว็ปไซต์  download
 11.  สรุปถอดบทเรียนจากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ สำนักวิชาการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2565 download 
 12.  สรุป ผลการประเมินพฤติกรรม/รายงานการประชุมการกำหนดกิจกรรมเพิ่มเติมใน 3 มิติ download 
     
     
  เอกสารพจนานุกรมการสาธารณสุขไทย  
1. หนังสือเชิญประชุม วันที่ 6 พ.ย.60 download
2. โครงการจัดทำพจนานุกรม download
3. หนังสือคำสั่ง download
4. วาระการประชุม วันที่ 6 พ.ย.60 download
5. หลักการในการจัดทำ download
6. การเขียนนิยามศัพท์ download
7. แบบฟอร์มการกรอกคำศัพท์ download
8. ตัวอย่าง download
9. แผนการดำเนินงาน download
10. รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำพจนานุกรมการสาธารณสุขไทย พ.ศ.2561 จันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560   download
  เอกสาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย  
1. เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย download
2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงาน จัดงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย(พ.ศ.2461-2561) download
3. คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย (พ.ศ.2461-2561) download
4. คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน 100 ปี เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการและมหกรรมแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย (พ.ศ.2461-2561) download
  เอกสารเผยแพร่  
1. รายงานสาธารณสุขไทย 2554-2558 download
2. ผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการประเภทผู้ป่วยในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 download 
3. ผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการประเภทผู้ป่วยนอก รพศ./รพท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  download 
4.

ต้นแบบเพื่อจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

download
5.

พจนานุกรมการสาธารณสุขไทย พ.ศ. 2561 ฉบับ 100 ปี การสาธารณสุขไทย

พจนานุกรมการสาธารณสุขไทย พ.ศ. 2561 ฉบับ 100 ปี การสาธารณสุขไทย

download
 

การประชุมวิชาการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562

 
1.

โครงการประชุมวิชาการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562

download
2.

กำหนดการประชุมวิชาการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562

download
3.

แบบฟอร์มสำรองห้องพักโรงแรมอมารี ดอนเมือง ฯ สำหรับงานประชุมสำนักวิชาการสาธารณสุข วันที่ 12 - 14 มิ.ย.62

download
4.

ชื่อลงหน้าเว็บ

download
5.

คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

download
6.

ต้นแบบเพื่อจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 3 : พ.ศ. 2563

download
7.

คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัด(KPI Template) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

download 
8.

แผนปฏิบัติราชการสำนักวิชาการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2565

download
9.

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

 

 

download