การส่งเสริมคุณธรรม ของสำนักวิชาการสาธารณสุข

 
1.

คำสั่ง สำนักวิชาการสาธารณสุข  เรื่อง แต่งตั้งคำณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

download 
2.  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 download 
3.    
4.    
5.    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  เอกสารพจนานุกรมการสาธารณสุขไทย  
1. หนังสือเชิญประชุม วันที่ 6 พ.ย.60 download
2. โครงการจัดทำพจนานุกรม download
3. หนังสือคำสั่ง download
4. วาระการประชุม วันที่ 6 พ.ย.60 download
5. หลักการในการจัดทำ download
6. การเขียนนิยามศัพท์ download
7. แบบฟอร์มการกรอกคำศัพท์ download
8. ตัวอย่าง download
9. แผนการดำเนินงาน download
10. รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำพจนานุกรมการสาธารณสุขไทย พ.ศ.2561 จันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560   download
  เอกสาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย  
1. เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย download
2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงาน จัดงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย(พ.ศ.2461-2561) download
3. คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย (พ.ศ.2461-2561) download
4. คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน 100 ปี เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการและมหกรรมแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย (พ.ศ.2461-2561) download
  เอกสารเผยแพร่  
1. รายงานสาธารณสุขไทย 2554-2558 download
2. ผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการประเภทผู้ป่วยในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 download 
3. ผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการประเภทผู้ป่วยนอก รพศ./รพท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  download 
4.

ต้นแบบเพื่อจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

download
5.

พจนานุกรมการสาธารณสุขไทย พ.ศ. 2561 ฉบับ 100 ปี การสาธารณสุขไทย

พจนานุกรมการสาธารณสุขไทย พ.ศ. 2561 ฉบับ 100 ปี การสาธารณสุขไทย

download
 

การประชุมวิชาการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562

 
1.

โครงการประชุมวิชาการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562

download
2.

กำหนดการประชุมวิชาการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562

download
3.

แบบฟอร์มสำรองห้องพักโรงแรมอมารี ดอนเมือง ฯ สำหรับงานประชุมสำนักวิชาการสาธารณสุข วันที่ 12 - 14 มิ.ย.62

download
4.

ชื่อลงหน้าเว็บ

download
5.

คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

download
6.

ต้นแบบเพื่อจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 3 : พ.ศ. 2563

download